//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2009

WSZYSTKIE GRUPY

Wszystkie wymienione grupy alternatywne łączyły z ruchem teatralnym osobiste, przy­jacielskie kontakty. Między tymi dwoma nurtami poszukiwania dróg odnowy kultury istniała stała wzajemna inspiracja i wy­miana doświadczeń. To, co wspólne, widać wyraźnie w prezenta­cjach twórczości artystycznej i działalności społecznej ruchu teatralnego. Najogólniej mówiąc — wspólne jest zakwestiono­wanie podstaw instytucji kultury współczesnej oraz poszu­kiwanie elementarnych form kontaktu, podstawowych, niekwe­stionowanych wartości.Bardziej interesujące z punktu widzenia dalszych rozważań są różnice. Młody teatr znacznie mniej interesował się wyab­strahowaną egzystencją w jej relacjach z nieuchwytnym empi­rycznie Kosmosem, bardziej zaś konkretem społecznym.

UNIWERSALNA PROBLEMATYKA

Grupy alternatywne podejmowały problematykę uniwersalną, ponad- kulturową, nawet ponadczasową, szukając tego, co wspólne gatunkowi ludzkiemu. Młody teatr interesował się przede wszystkim sytuacją „tu” i „teraz”, społecznymi, politycznymi wymiarami ludzkiej egzystencji i od nich dopiero wychodząc podejmował próby uogólnienia.Wyżej scharakteryzowane grupy mało interesowały się histo­rią. Zainteresowania tradycją występowały tam w specyficz­nym kontekście. W przeszłości poszukiwały raczej legendy, zagubionej ludowej mądrości niż ciągłości tradycji literackiej, politycznej czy też doświadczeń w kształtowaniu się narodowej tożsamości Polaków. Młody teatr inaczej penetrował historię. Interesowały go także jej polityczne wymiary. Najbardziej waż­ne spektakle są poszukiwaniem własnej tożsamości w historii lub próbami interpretacji niedawnych wydarzeń. Młody teatr czerpał inspiracje z przeszłości, podejmował często tak zwane tematy obrachunkowe.

Archiwa

Bookmarks