//////

Miesięczne archiwum: Luty 2010

RADYKALNA ZMIANA

Radykalna zmiana kultury wymaga „zawieszenia” nie tylko jej języka, całej hierarchii wartości, wzorów zachowania, ale także odrzucenia sztuki, która wydaje się zwykle zaprzecze­niem świata stereotypów, przymusu, pozorności. „Propozycje ostateczne idą w duchu bezwzględnej, adialektycznej elimina­cji kultury jako zbioru wyłącznie instytucji i stereotypów. Inte­lektualiści rewolucjoniści muszą wyrzec się swego dotychczaso­wego statusu, przejść przez trening dekulturacji, «odmagnesować» mózgi.” W koncepcjach społecznej zmiany formułowanych przez społeczności alternatywne zwraca się uwagę na konieczność przywrócenia sztuce, twórczości artystycznej jej pierwotnego znaczenia i miejsca w życiu człowieka.

SPOSÓB BYCIA CZŁOWIEKA

Sztuka, kreacja jest spo­sobem bycia człowieka w świecie, elementem codzienności, jed­nym z aspektów aktywności skierowanej na zewnątrz i obejmu­jącej różne obszary rzeczywistości, a nie rodzajem aktywności odrębnej, odświętnej, bez której właściwie doskonale można się obejść. To „wmontowanie” twórczości artystycznej w co­dzienność likwiduje podział na twórców i odbiorców, podważa wartość profesjonalizacji działalności artystycznej, godzi w u- przedmiotowienie i komercjalizację sztuki. „Sztuka nie jest działaniem jednostki dla wielu, lecz wspólnym, spontanicznym działaniem” — pisze J. Cage.Zgodnie z tym punktem widzenia zakwestionowaniu ulega także podział czy też raczej oderwanie od siebie pracy i twór­czości, produktywności i sztuki.

Archiwa

Bookmarks