//////

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2010

TWORZENIE WŁASNEJ FILOZOFII

Próby tworzenia własnej filozofii człowieka oraz kate­gorii opisu rzeczywistości społecznej.Podobnie jak w odniesieniu do rodzajów rzeczywistości wyżej wymienionych, postawa twórcza odnosząca się do sfery idei i wyobrażeń najbardziej ogólnych, określających miejsce człowieka w świecie i sens jego egzystencji, jest możliwa wtedy, gdy dotychczasowe wyobrażenia i wierzenia ulegną zawiesze­niu. Programowe antydoktrynerstwo grup alternatywnych, otwartość na różne interpretacje, gotowość przyjęcia kilku na­raz, nawet sprzecznych koncepcji sprawia, iż nie jest tu możli­wa fascynacja „jedną wiarą”, dążenie do spójnej, wszystko wyjaśniającej filozofii człowieka. Jest to raczej ciągle pona­wiana próba budowania indywidualnych wyjaśnień na własny użytek. Podstawą staje się doświadczenie egzystencjalne, pre- refleksyjne, a nie poznanie przez zmysły i rozum.

W KIERUNKU INNYCH RELACJI

Poszukiwania idą tu w kierunku ustalenia innych relacji między człowiekiem i przyrodą niż te, które stanowią jedno z podstawowych zało­żeń tradycji cywilizacji zachodniej. Zgodnie z nią człowiek jest stworzeniem wyjątkowym, „królem przyrody”, a zarazem najwyższym jej wytworem. Opanowywanie przyrody, domina­cja nad przyrodą, były od wieków głównym zadaniem ludz­kości. Przedstawiciele licznych ruchów ekologicznych dążą do odwrócenia tego porządku. Człowiek jest częścią przyrody, z którą powinien umieć współistnieć. Doświadczenie siebie jako części świata staje się punktem wyjścia rozwijania świa­domości zbliżonej do tradycji kultury Dalekiego Wschodu. Ustalanie swego miejsca w świecie jest tu rzeczywiście wynikiem własnych twórczych poszukiwań, do których zobowiązuje odrzucenie wszelkich doktryn, które krępowałyby w tych poszu­kiwaniach zakreślając jakiekolwiek ramy.

Archiwa

Bookmarks