//////

Miesięczne archiwum: Lipiec 2010

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI

Sprawdzania własnych możli­wości w wielu rodzajach życia i aktywności niekoniecznie pro­wadzącej do osiągnięcia kumulujących się efektów nazywanych „życiowym dorobkiem”, „sukcesem” itp. Ta wielorakość prob, zakładająca możliwość zaczynania w każdej chwili wszy­stkiego od nowa, przeciwstawiana jest traktowaniu własnego życia jako drogi do jakiegoś celu, któremu należy się podpo­rządkować. Kontakty z innymi jako teren twórczości i samorealizacji, westionując najbardziej ogólne przyjęte w społeczeństwach zachodnich zasady kontaktów między ludźmi — zasady współ­zawodnictwa, dominacji i podporządkowania – społeczności alternatywne podejmują eksperymenty społeczne (ruch wspólno­towy) lub też próby teoretycznych rozważań i pragną budo­wać podstawy tworzenia nowych wzorów zachowania wobec innych czy też raczej „bycia z innymi”.

W KRYTYCE KULTURY

W swej krytyce kultu­ry społeczności alternatywne zwracają się przeciw rutynie i konwencji zubożających kontakty między ludźmi. Odrzu­cenie tych konwencji otwiera możliwość swoistej twórczości odpowiadającej na pytania: jak mogą wyglądać wzajemne re­lacje między rodzicami a dziećmi, między partnerami seksual­nymi, między przyjaciółmi, między ludźmi, którzy spotykają się przypadkowo, jakie kontakty w grupie mogą zapewnić jej spoistosc przy jednoczesnym zachowaniu pełnej autonomii i wolności poszczególnych osób? Pytania te można by oczy­wiście mnożyć. Postawa kreacyjna w kontaktach z innymi to tworzenie coraz to nowych sytuacji tych kontaktów, poszukiwa­nie właściwych środków ekspresji pozwalających na rzeczy­wistą wymianę myśli i uczuć. To podjęcie prób przekroczenia granic komunikacji werbalnej i wszelkich innych rodzajów „pośrednictwa” (posługiwanie się jakimkolwiek językiem, zna­kiem) na rzecz komunikacji bezpośredniej.

Archiwa

Bookmarks