//////

Miesięczne archiwum: Listopad 2010

EWOLUCJONIZM W SENSIE PRACY TEMATYCZNEJ

Ewolucjonizm w sensie pracy tematycznej wkracza na teren muzyki dramatycznej około połowy XVIII w., a jego znaczenie wzrasta w II po­łowie XIX w. W pracy tematycznej bierze udział albo głos wokalny, albo przeniesiona jest ona wyłącznie do partii instrumentalnej. Kanoniczne, motetowe i koncertujące zasady kształtowania w muzyce wokalnej wiążą się z określonymi gatunkami wokalnymi i będą dalej omówione:   zasada kanoniczna — imitacja kanoniczna wiąże się z kanonem    zasada motetowa — imitacja syntaktyczna, czyli technika przeimitowana, wiąże się z motetem, zasada koncertująca — polega na współzawodniczeniu np. chórów, głosów wokalnych z instrumentalnymi

MŁODY TEATR A KULTURA ALTERNATYWNA

Młody teatr, podobnie jak projekty i działania alternatyw­ne, wyrósł z szerokiego nurtu krytyki kultury współczesnej, któ­ra osiągnęła szczególne nasilenie w latach sześćdziesiątych — dekadzie ruchów kontestacyjnych. Kultura alternatywna, bę­dąca kontynuacją i zarazem efektem doświadczeń społecznych tych ruchów, stanowiła jedno z najważniejszych źródeł inspi­racji teatru. Jednakże teatr ten, przejmując główne wątki kry­tyki, nie utożsamiał się całkowicie z ideologią społeczności alternatywnych. Ciążyły ku niej jedynie nieliczne zespoły, po­rzucające teatr na rzecz działalności, z braku lepszej nazwy, określanej jako „parateatralna”.  Przedstawienie głównych założeń kultury alternatywnej i jej realizacji w Polsce jest więc niezbęd­nym tłem dla analizy zjawiska, jakim był studencki i młody teatr lat siedemdziesiątych. Dopiero na tym tle wyraźna staje się jego ideowa bliskość, a zarazem odrębność wobec poszukiwań możliwości naprawy świata prowadzonych przez różne, głów­nie artystyczne, grupy alternatywne.

Archiwa

Bookmarks