//////

Miesięczne archiwum: Marzec 2011

INSTRUMENTY W MUZYCE WOKALNEJ

Zasób środków w muzyce wokalnej jest dosyć ograniczony, dlatego bar­dzo wcześnie zaczęto posługiwać się instrumentami jako czynnikiem dodatkowym. Instrumenty mogą zdwajać głosy wokalne, 0 stanowić jeden z głosów konstrukcji polifonicznej lub zastępować jeden z głosów wokalnych (np. w motecie), współdziałać z głosami wokalnymi, występować w postaci samodzielnych partii (ritornelów, preludiów, post- ludiów, uwertury).Cała średniowieczna liryka świecka jest muzyką wokalno-instrumentalną, potem ten rodzaj obsady przeszedł też na grunt muzyki religijnej. Tylko w okresie odrodzenia większe znaczenie zyskały utwory a cappella.W muzyce wokalnej oprócz czynnika muzycznego działa słowo, tekst przekazujący treść utworu i będący zarazem oparciem dla struktury mu­zycznej.

SŁOWO A MUZYKA

Istnieją też utwory beztekstowe, wykonywane przez zamknięte usta (włoskie bocca chiusa), lub oparte w całości albo fragmentarycznie na samych samogłoskach, spółgłoskach i wyodrębnionych wyrazach na­leżących do środków naśladownictwa dźwiękowego lub czysto sonory- stycznych. Do sonorystyki zaliczyć trzeba nadto takie środki, jak: syk, gwizd, śmiech, klaskanie. W muzyce wokalnej wykorzystywane są teksty wierszowane i prozaiczne, z przewagą poezji nad prozą. Proza i poezja wpływają na rozczłonkowanie melodii. Budowa zwrotkowa, jednakowa długość wersów sprzyjają powsta­waniu struktur symetrycznych (np. okresowych), proza powoduje tworzenie struktur niesymetrycznych. Oczywiście znajdujemy odstępstwa od tej zasady.

Archiwa

Bookmarks