//////

MŁODY TEATR A SPOŁECZNOŚCI ALTERNATYWNE

Między ruchem alternatywnym a młodym teatrem nie da się przeprowadzić ostrej granicy. Tak jak trudno wytyczyć taką granicę między teatrem awangardowym a działalnością paratea­tralną i happeningiem. Niektóre wymienione tu grupy, na przy­kład Gardzienice, funkcjonowały instytucjonalnie jako teatr, uczestnicząc w festiwalach i przeglądach teatralnych. Inne, nie wymienione wśród grup alternatywnych, lecz zaliczone przeze mnie do nurtu młodego teatru — jak na przykład war­szawska Akademia Ruchu, szczególnie w późniejszym okresie swego istnienia — określały się jako grupy twórcze prowadzą­ce akcje uliczne o charakterze parateatralnym. Trudności zali­czenia do określonego gatunku występują zwykle, gdy mamy do czynienia z działalnością na pograniczu różnych dziedzin twór­czości, a taką właśnie działalnością zajmowały się zarówno spo­łeczności alternatywne, jak i zespoły młodego teatru. Przepro­wadzenie podziału, który nie budziłby żadnych zastrzeżeń,

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *