//////

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY

Najważniejszym źródłem informacji o młodym teatrze — tak­że o jego funkcjach pozaartystycznych — są spektakle. Praca nad spektaklem to zarazem proces formułowania i uzgadnia­nia poglądów, które w końcu uzyskują kształt wypowiedzi tea­tralnej wyrażającej treści wspólne wszystkim członkom zespołu. Teksty programowe młodego teatru, zawierające jego artystycz­ne credo oraz elementy „ideologii” ruchu teatralnego, jak rów­nież autoprezentacje poszczególnych zespołów stanowiące ko­mentarz lub wprowadzenie do spektaklu, są wobec jego zawar­tości wtórne. Dlatego swoją odpowiedź na pytanie, czym jest młody teatr, zaczynam od próby przedstawienia obrazów świata pojawiających się w spektaklach, które powstały w okre­sie między 1970 a 1980 rokiem.Jest to zadanie trudne. Chodzi bowiem o to, by zachowu­jąc całość spektaklu, wydobyć z tej całości to, co z punktu wi­dzenia moich założeń najistotniejsze: to, co wspólne dla ruchu  teatralnego w tym dziesięcioleciu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *